Trzy wspaniałe rzeczy, które wydarzyły się w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa


 
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest istotnym dogmatem naszej chrześcijańskiej wiary. Jedynie dzięki odkupieńczej śmierci naszego Zbawiciela i Jego zmartwychwstaniu jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem i na wieki zbawieni.

List do Rzymian 4:25 stawia sprawę jasno:

„Który [Jezus] został wydany za nasze przewinienia i wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia”.

Czy wiesz jednak, że prócz tego Biblia mówi o trzech wspaniałych rzeczach, które wydarzyły się, gdy Jezus został wzbudzony z martwych?

W niniejszym artykule przeczytamy wersety i przydatne przypisy z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania, które te trzy rzeczy ukazują. Mamy nadzieję, że da nam to szersze spojrzenie na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i pozwoli nam je głębiej docenić.


1. Wierzący zostali odrodzeni

Większość z nas potrafi dokładnie opisać, kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa i narodziliśmy się powtórnie, czyli zostaliśmy odrodzeni.

Choć prawdą jest, że każdy z nas został odrodzony w określonym dniu, w Pierwszym Liście Piotra 1:3 czytamy coś niezwykłego:

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia odrodził nas ku żywej nadziei poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa z umarłych”.

Werset ten oznajmia, że kiedy Jezus został wzbudzony z martwych, wszyscy zostaliśmy odrodzeni! Trudno to ogarnąć umysłem, ale w świetle Słowa Bożego jest to niezwykły fakt. Wieczny Bóg nie jest związany czasem. Zgodnie z boskim punktem widzenia Piotr, Paweł i wszyscy wierzący w Chrystusa w ciągu wieków, łącznie z nami, zostali odrodzeni przy zmartwychwstaniu Jezusa z umarłych.

Przypis 4 do tego wersetu w Przekładzie Odzyskiwania wyjaśnia, czym jest odrodzenie:

„Odrodzenie, podobnie jak odkupienie i usprawiedliwienie, stanowi jeden z aspektów pełnego Bożego zbawienia. Odkupienie i usprawiedliwienie rozwiązują problem, jaki mamy z Bogiem, i doprowadzają do pojednania nas z Nim; odrodzenie ożywia nas za pomocą Bożego życia, wprowadzając nas w więź życia, organiczny związek, z Bogiem. Dlatego owocem i rezultatem odrodzenia jest żywa nadzieja. Odrodzenie takie dokonuje się poprzez zmartwychwstanie Chrystusa z umarłych”.

W Liście do Rzymian 4:25 mowa jest o tym, że wzbudzenie Jezusa z martwych miało na celu obiektywne usprawiedliwienie nas przed Bogiem. Jednak Pierwszy List Piotra 1:3 ukazuje więcej. Poprzez zmartwychwstanie Jezusa zostaliśmy także wewnętrznie odrodzeni za pomocą Bożego życia. Zostaliśmy ożywieni za pomocą życia samego Boga, dlatego teraz dzielimy Jego życie i mamy z Nim więź życia. To właśnie Bóg pierwotnie dla nas zaplanował.


2. Jezus Chrystus stał się pierworodnym Synem Bożym

Wielu zna słowa z Ewangelii Jana 3:16:

„Tak bowiem Bóg ukochał świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Bóg, dając swego jednorodzonego Syna, ujawnił swoją wielką miłość do upadłych grzeszników. Nie oszczędził umiłowanego Syna, ale posłał Go na ten świat, aby umarł za nas, tak by wszyscy, którzy w Niego wierzą, nie zginęli, ale mieli życie wieczne.

Jednorodzony Syn Boży był i nadal jest boski. Gdy jednak się wcielił i stał człowiekiem o imieniu Jezus, przywdział ludzką naturę. Był boski i jednocześnie ludzki, był Bogiem i zarazem człowiekiem, Bogiem-człowiekiem. Taki był Ten, który umarł za nas na krzyżu.

Następnie, odnosząc się do zmartwychwstania Chrystusa, Dzieje Apostolskie 13:33 stwierdzają:

„Że Bóg całkowicie wypełnił tę obietnicę dla nas, ich dzieci, wzbudzając Jezusa, jak też jest napisane w psalmie drugim: »Ty jesteś moim Synem; Ja Cię tego dnia zrodziłem«”.

Skoro Chrystus był już jednorodzonym Synem Bożym jeszcze przed zmartwychwstaniem, dlaczego werset ten oznajmia, że w dniu zmartwychwstania został On zrodzony z Boga?

W zrozumieniu tej duchowej rzeczywistości pomaga nam przypis 1 do tego wersetu z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania:

„Zmartwychwstanie było dla człowieka Jezusa narodzinami. Bóg zrodził Go w zmartwychwstaniu, aby był On pierworodnym Synem Bożym pośród wielu braci (Rz 8:29). Od wieczności był On jednorodzonym Synem Bożym (J 1:18; 3:16). Po wcieleniu poprzez zmartwychwstanie został zrodzony przez Boga w swoim człowieczeństwie i stał się pierworodnym Synem Bożym”.

Kluczowe są tu słowa wcielenie i człowieczeństwo. Chrystus, który jest boski od wieczności aż po wieczność, stał się człowiekiem i jako człowiek umarł i został wzbudzony. Poprzez zmartwychwstanie został zrodzony w swoim człowieczeństwie jako pierworodny Syn Boży.

To, że Chrystus jest pierworodnym Synem Bożym, wskazuje na istnienie wielu innych synów. My nimi jesteśmy! Kiedy się urodziliśmy, otrzymaliśmy, rzecz jasna, ludzkie życie. Poprzez ponowne narodziny uzyskaliśmy boskie życie i jesteśmy teraz synami Bożymi. Chrystus jest pierworodnym Synem, który ma boskość i człowieczeństwo, a my jesteśmy Jego licznymi braćmi.

Ewangelia Jana 20:17 podaje, co w poranek zmartwychwstania Jezus powiedział do Marii Magdaleny:

„Jezus rzekł do niej: Nie dotykaj Mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego oraz do Boga mojego i Boga waszego”.

Przeczytajmy teraz przypis do słowa braci w tym wersecie:

„Przedtem najbardziej osobistym określeniem uczniów w ustach Pana było »przyjaciele« (15:14–15). Po zmartwychwstaniu jednak zaczął On nazywać ich braćmi, ponieważ poprzez Jego zmartwychwstanie uczniowie zostali odrodzeni (1 P 1:3) boskim życiem, uwolnionym przez Jego udzielającą życia śmierć, na co wskazuje 12:24. Był jednym ziarnkiem pszenicy, które wpadło w ziemię i umarło, po czym wyrosło i wydało wiele ziaren, by powstał jeden chleb, czyli Jego Ciało (1 Kor 10:17). Pan był jedynym Synem Ojca, Jego pojedynczym wyrazem. Poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jednorodzony Ojca stał się Pierworodnym pośród wielu braci (Rz 8:29). Jego liczni bracia to liczni synowie Boży, kościół (Hbr 2:10–12), zbiorowy wyraz Boga Ojca w Synu. Oto ostateczny Boży zamiar. Liczni bracia to rozkrzewienie życia Ojca i pomnożenie Syna w boskim życiu. Tak więc w zmartwychwstaniu Pana spełnia się wieczny Boży zamysł”.

Pan w zmartwychwstaniu został uczyniony pierworodnym Synem Bożym, a my staliśmy się wieloma synami Bożymi, Jego licznymi braćmi!


3. Jezus Chrystus stał się życiodajnym Duchem

W Pierwszym Liście do Koryntian 15:45 czytamy:

„Tak też jest napisane: »Pierwszy człowiek, Adam, stał się żyjącą duszą«; ostatni Adam stał się życiodajnym Duchem”.

Słowa ostatni Adam w tym wersecie odnoszą się do Jezusa Chrystusa.

Przypis 1 do tego wersetu z Przekładu Odzyskiwania rzuca ogromną ilość światła na to, że w zmartwychwstaniu Chrystus stał się życiodajnym Duchem. W pierwszej części tego przypisu czytamy:

„Poprzez wcielenie Adam stał się żyjącą duszą z ciałem duszewnym. Poprzez zmartwychwstanie Chrystus stał się życiodajnym Duchem z ciałem duchowym. Adam — żyjąca dusza — jest naturalny; Chrystus — życiodajny Duch — jest zmartwychwstały. Najpierw we wcieleniu stał się On ciałem, by dokonać odkupienia (J 1:14, 29); następnie w zmartwychwstaniu stał się życiodajnym Duchem, by udzielić życia (J 10:10b). Dzięki wcieleniu posiadał On ciało duszewne, tak jak Adam; dzięki zmartwychwstaniu posiada On ciało duchowe. Jego ciało duszewne stało się duchowym poprzez zmartwychwstanie. Obecnie jest On życiodajnym Duchem w zmartwychwstaniu z ciałem duchowym, gotowy, by Jego wierzący Go przyjęli”.

Przypis ten odsyła nas do Ewangelii Jana 1:14, 1:29 i 10:10b. Wersety te oznajmiają odpowiednio:

„A Słowo [Chrystus] stało się ciałem i zaprzybytkowało wśród nas”.

„Oto Baranek Boga, który zabiera grzech świata!”.

„Ja przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości”.

Wieczny Bóg stał się człowiekiem z ciała i krwi o imieniu Jezus Chrystus, aby umrzeć za nas jako Baranek Boży. W zmartwychwstaniu Chrystus stał się życiodajnym Duchem, aby móc udzielać nam boskiego życia, również w obfitości.

Kiedy Jezus żył na ziemi, wspaniale było doświadczać Jego fizycznej bliskości. Uzdrawiał chorych, przywracał wzrok niewidomym i wypowiadał słowa życia, których nikt nigdy wcześniej nie słyszał. Ci jednak, którzy za Nim podążali, wciąż byli od Niego oddzieleni. Nie mógł On w nich wejść. Ale w zmartwychwstaniu stał się życiodajnym Duchem, aby móc wejść we wszystkich swoich wierzących.

Dziś każdy, kto się nawraca i wierzy w Niego jako Zbawiciela, gdziekolwiek by się znajdował, może przyjąć Go do swego ducha, najgłębszej części swojej istoty.

Skupmy się teraz na ostatniej części przypisu z Pierwszego Listu do Koryntian 15:45:

„Gdy w Niego wierzymy, wchodzi do naszego ducha i łączymy się z Nim jako życiodajnym Duchem. Stajemy się zatem jednym duchem z Nim (6:17). Nasz duch zostaje ożywiony i wraz z Nim wzbudzony z martwych. Ostatecznie nasze obecne ciało duszewne stanie się ciałem duchowym w zmartwychwstaniu, tak jak Jego ciało (w. 52–54; Flp 3:21)”.

Pierwszy List do Koryntian 6:17, do którego odsyła ten przypis, oznajmia:

„Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem”.

Kiedy uwierzyliśmy w Pana, nasz odrodzony ludzki duch i Duch połączyły się ze sobą w jednego ducha. Żadna inna więź nie ma bardziej osobistego i zażyłego charakteru. Jako życiodajny Duch mieszka On teraz w naszym duchu i nadal daje nam życie, gdy kontaktujemy się z Nim, modląc się i wzywając Jego imienia.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest doprawdy wspaniałe! Zostaliśmy odrodzeni za pomocą Bożego życia, Chrystus stał się pierworodnym Synem Bożym, a my — licznymi synami Bożymi. Stał się on również życiodajnym Duchem, który teraz mieszka w naszym duchu.

Chwała Panu za zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa! Niech otworzą się nam oczy, abyśmy ujrzeli, co wydarzyło się w Jego zmartwychwstaniu, i niech otworzą się nasze serca i usta, abyśmy Mu dziękowali i Go wysławiali!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to doprawdy głębokie zagadnienie. Mogliśmy tu jedynie krótko wspomnieć o tych trzech wspaniałych rzeczach, które wydarzyły się w Jego zmartwychwstaniu. Jeśli mieszkasz w Polsce, zachęcamy Cię do zamówienia bezpłatnego egzemplarza Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania (bezpłatna wysyłka) i przeczytania wszystkich przypisów oraz wersetów, o których wspomnieliśmy w niniejszym artykule. Zamówienie możesz złożyć tutaj.


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO