Trzy główne kroki w Bożym planie zbawienia po upadku człowieka

 
Wcześniej omówiliśmy to, że Bóg stworzył człowieka dla swego własnego zamysłu, i że człowiek ten stał się upadły, grzeszny i niezdolny do prowadzenia życia, które wypełnia Jego plan. Następstwa upadku ludzkości były tragiczne; widzimy ich wpływ na nasze własne życie i wszędzie indziej.

Boga jednak nigdy nie da się pokonać! I choć Jego plan na pewien czas pokrzyżowano, nie można go zniweczyć. W swej mądrości Bóg podjął trzy ogromne kroki, żeby zrealizować swój pierwotny plan udzielenia nam swego wiecznego życia, abyśmy mogli to życie dzielić i Go wyrażać.


Krok pierwszy: Bóg stał się człowiekiem o imieniu Jezus Chrystus

Pierwszy krok, jaki podjął Bóg, opisują dwa wersety z Ewangelii Jana. Werset 1:1 mówi: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. Następnie werset 1:14 oznajmia: „A Słowo stało się ciałem i zaprzybytkowało wśród nas”.

Kiedy połączymy te dwa wersety, zobaczymy coś niezwykłego. Słowo, które jest Bogiem, stało się ciałem. Bóg stał się człowiekiem! Ten pierwszy krok, w którym Bóg staje się człowiekiem, znany jest jako wcielenie.

Krok ten jest naprawdę niesamowity. Nieskończony, wieczny Bóg wszechświata stał się człowiekiem z krwi i kości, Jezusem Chrystusem. Jezus żył ludzkim życiem, ograniczonym czasem i przestrzenią, i doświadczał wszelkiego rodzaju ludzkich cierpień. Jednak w całej historii ludzkości tylko On był człowiekiem bez grzechu. Podczas trzydziestu trzech i pół roku na ziemi w pełni wyraził Boga w każdym aspekcie swego codziennego życia. Gdy czytamy cztery Ewangelie, widzimy Jego cudowne człowieczeństwo, to, jak żył, oraz słowa łaski i prawdy, które wypowiadał.

Za sprawą wcielenia Chrystus przyoblekł się w fizyczne ciało z krwi i kości, dzięki czemu mógł za nas umrzeć. Jego doskonałe, nieskalane życie upoważniło Go do dokonania dla nas odkupienia na krzyżu.


Krok drugi: Chrystus umarł na krzyżu, aby nas odkupić

Jezus Chrystus przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy. W Ewangelii Jana 1:29 czytamy, że gdy Jan Chrzciciel Go zobaczył, oświadczył: „Oto Baranek Boga, który zabiera grzech świata!”. Jako Baranek Boży Chrystus został ofiarowany za nas na krzyżu. Drugim krokiem w Bożym planie zbawienia było ukrzyżowanie Chrystusa.

To za sprawą ukrzyżowania Chrystusa grzeszna ludzkość została odkupiona, jak to widzimy w Liście do Efezjan 1:7:

„w którym mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie przewinień, według bogactwa Jego łaski”.

Krew Chrystusa została przelana nie tylko po to, aby nas odkupić i oczyścić z grzechów, lecz także, aby zbliżyć nas do Boga. W Liście do Efezjan 2:13 czytamy:

„Teraz jednak w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, zostaliście sprowadzeni blisko we krwi Chrystusa”.

My, grzeszni ludzie, z powodu ukrzyżowania Chrystusa możemy uzyskać odkupienie, odpuszczenie i zostać na powrót przyprowadzeni do Boga.


Krok trzeci: Chrystus powstał z martwych

Śmierć Chrystusa dokonała odkupienia, ale Jego odkupieńcza śmierć to nie koniec opowieści. Jezus Chrystus powstał z martwych i pokonał samą śmierć! Trzecim krokiem w Bożym planie zbawienia jest zmartwychwstanie Chrystusa.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem dokonanym, ale nie tylko po to, byśmy je obiektywnie doceniali. W Pierwszym Liście do Koryntian 15:45 czytamy następujące niezwykłe słowa:

„Tak też jest napisane: »Pierwszy człowiek, Adam, stał się żyjącą duszą«; ostatni Adam stał się życiodajnym Duchem”.

Jest to niezwykle ważne. Jako człowiek z krwi i kości Chrystus nigdy nie mógłby wejść w nas i być dla nas życiem. Odkupił nas poprzez swoją śmierć, ale może nam udzielić życia, ponieważ zmartwychwstał.

W zmartwychwstaniu Chrystus, który został za nas ukrzyżowany, jest teraz życiodajnym Duchem. Jako Duch jest w stanie wejść do naszego ludzkiego ducha i w nas zamieszkać. Rodzimy się na nowo i stajemy dziećmi Bożymi posiadającymi Jego życie!

Chrystus jako życiodajny Duch jest dostępny zawsze i wszędzie dla każdego, kto się nawróci, uwierzy w Niego i otworzy swoje serce, aby Go przyjąć. Kiedy Go przyjmujemy, otrzymujemy życie wieczne, jak to Bóg pierwotnie zamierzył. Gdy to życie w nas wzrasta, rozprzestrzeniając się z naszego ducha na naszą duszę, wyrażamy Boga wobec wszystkich wokół nas.

Upadek człowieka był tragiczny w skutkach. Ale Boży plan zbawienia doczekał się realizacji dzięki tym trzem ogromnym krokom: wcieleniu, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu. Bóg w Chrystusie dokonał dla nas odkupienia, aby odpuścić nam grzechy i przyprowadzić nas na powrót do siebie. Bóg nas odkupił, aby móc osiągnąć swój cel: wejść do naszego ducha, by w nas żyć, i wyrażać się przez nas.

Czy modliłeś się o odpuszczenie swych grzechów i przyjąłeś Boże życie? Jeśli nie, możesz pomodlić się prostymi słowami, jak tymi poniżej:

Panie Jezu, zwracam się do Ciebie i otwieram przed Tobą swoje serce. Dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Dziękuję, że powstałeś z martwych. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś życiodajnym Duchem. Panie Jezu, wierzę w Ciebie i przyjmuję Cię do swego ducha. Panie, dziękuję Ci za to, że przyszedłeś, aby we mnie żyć!

 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO