Co tak naprawdę wydarzyło się w ogrodzie Eden? — następstwa wyboru, dokonanego przez Adama i Ewę

 
W poprzednim artykule zobaczyliśmy, że Bóg po to ostrzegł Adama i Ewę, żeby nie jedli z drzewa poznania dobra i zła, aby ich ochronić. Drzewo to reprezentowało szatana, Bożego wroga i źródło śmierci. Niestety, Adam i Ewa nie usłuchali Boga. To nieposłuszeństwo już samo w sobie było wystarczająco poważne, kiedy jednak spożyli owoc z tego drzewa, ulegli również skażeniu złą naturą szatana.

W tym artykule zobaczymy następstwa postępku Adama i Ewy, jak również to, co Bóg zrobił i nadal robi, aby odzyskać ludzkość, którą stworzył dla swego zamysłu.


Skutki zażycia trucizny

Gdy Adam i Ewa spożyli z drzewa poznania dobra i zła, cała ludzkość uległa skażeniu złym pierwiastkiem tego drzewa. Ten zły pierwiastek zatruł każdą część naszej istoty.

Najpierw nasz ludzki duch — najgłębsza część, którą Bóg uczynił, byśmy się z Nim kontaktowali, przyjmowali Go i zawierali — całkowicie obumarł. W Liście do Efezjan 2:1 czytamy, że jako upadli ludzie byliśmy umarli w swoich przewinieniach i grzechach. Zanim zostaliśmy zbawieni, mimo że byliśmy żywi fizycznie, w duchu byliśmy umarli. Bóg stworzył nas, abyśmy mieli z Nim bliską i pełną miłości więź, ale obumarcie ludzkiego ducha w następstwie upadku człowieka sprawiło, że nie mogliśmy się z Nim nawet kontaktować.

Co więcej, nasza dusza — złożona z umysłu, uczuć i woli — uległa całkowitemu zatruciu przez złą naturę szatana. W szczególności umysł, wiodąca część naszej duszy, został zaciemniony w swoim zrozumieniu, stał się niezdolny do zrozumienia Bożych spraw. W Liście do Kolosan 1:21 czytamy, że szkoda wyrządzona naszej duszy była tak znaczna, że wręcz staliśmy się w swoim umyśle wrogami Boga! Naszą duszę całkowicie opanował Boży wróg, szatan.

W końcu nasze ciało, które Bóg stworzył czystym i nieskalanym, zostało skażone słabością i śmiercią i stało się grzesznym ciałem. To grzeszne ciało z jego pożądaniami stało się czymś, co wywiera zły wpływ na całą naszą istotę.

To są następstwa tego, co tak naprawdę wydarzyło się w ogrodzie Eden. Każda część nas uległa uszkodzeniu, przestaliśmy już być użyteczni dla Boga, a nawet staliśmy się Jego wrogami.


Boże zbawienie

Nietrudno zauważyć, że naprawdę potrzebujemy zbawienia. Potrzebujemy odpuszczenia naszych grzesznych czynów, a także przywrócenia naszej zniszczonej istoty do właściwego stanu. Kompletne Boże zbawienie obejmuje jedno i drugie.

Jezus Chrystus przyszedł i umarł za nas na krzyżu jako nasz Zastępca. Bóg Go osądził i potępił zamiast nas, jak o tym mówi Pierwszy List Piotra 3:18:

„Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, Sprawiedliwy ze względu na niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga, będąc z jednej strony uśmiercany w ciele, z drugiej zaś ożywiany w Duchu”.

Kiedy się nawracamy i wierzymy w Jezusa Chrystusa oraz wszystko, co On dla nas uczynił, otrzymujemy odpuszczenie grzechów. Śmierć Jezusa na krzyżu rozprawia się z wszystkimi naszymi grzesznymi czynami.

Ale Jezus Chrystus powstał również z martwych i — jak czytamy w Pierwszym Liście do Koryntian 15:45 — w zmartwychwstaniu „stał się życiodajnym Duchem”. Jako Duch Chrystus wchodzi do naszego obumarłego ludzkiego ducha i go ożywia. W ten sposób rodzimy się ponownie, mając wieczne życie Boga. Teraz mamy Jego życie! Tego właśnie pragnął On dla nas od czasów Edenu.

Boskie życie Boga w nas może nas zbawić od trujących następstw tego, co wydarzyło się w ogrodzie Eden.


Zbawienie w każdej części

Posiadanie życia wiecznego w duchu to coś wspaniałego, ale co z innymi częściami naszej skażonej istoty? W rzeczywistości ożywienie ducha to dla nas zaledwie pierwszy krok pełnego Bożego zbawienia w Chrystusie.

Gdy życie Boże rozprzestrzenia się z naszego ducha, zaczyna ożywiać i przywracać do właściwego stanu uszkodzone części naszej duszy — umysł, uczucia i wolę. Stopniowo, w miarę kontaktowania się z Nim i społeczności poprzez modlitwę i w Jego Słowie Bóg przeobraża naszą duszę swoim wspaniałym życiem, aż nasze myśli, uczucia i decyzje będą z Nim w pełnej harmonii.

Proces przywracania przez Boga obejmuje nawet nasze ciało. List do Rzymian 8:11 to cudowny werset, który pokazuje zakres Bożego zbawienia w całej naszej istocie:

„Jeśli zaś Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w was, Ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, da też życie waszym śmiertelnym ciałom przez swego Ducha, który w was zamieszkuje”.

W końcu, w następstwie rozprzestrzeniania i wzrastania boskiego życia Boga w nas, cała nasza istota napełni się tym życiem. Zamiast wyrażać złą naturę szatana, każdą częścią będziemy wyrażali Boga. Jakież kompletne i wspaniałe zbawienie mamy w Chrystusie!

Jeśli uświadomimy sobie, co tak naprawdę wydarzyło się w ogrodzie Eden i do czego doprowadziło nieposłuszeństwo Adama i Ewy, będziemy mogli docenić zakres Bożego zbawienia, które służy Jego zamysłowi. W rezultacie będziemy się napełniali miłością do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i dawali Mu możliwość wzrastania w nas.
 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO