Siedem dowodów na to, że twoje zbawienie jest na wieki bezpieczne


 
Wielu chrześcijan zadaje sobie z niepokojem pytanie, czy może utracić zbawienie. Kiedy uwierzyłeś w Pana, zapewne byłeś pewien, że zostałeś zbawiony. Ale po jakimś czasie przestajesz już być tego taki pewien — może dlatego, że zgrzeszyłeś lub w czymś zawiodłeś — i masz poczucie, że twemu zbawieniu coś zagraża.

Biblia zapewnia nas jednak, że kiedy już uwierzymy w Chrystusa, nigdy zbawienia nie utracimy. W niniejszym artykule na podstawie niezmiennego Słowa Bożego przedstawiamy siedem dowodów, które pokazują, że nasze zbawienie w Chrystusie jest nieodwracalne i na wieki bezpieczne.


1. Zbawienie zapoczątkował Bóg

„Tak jak wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskazitelni przed Nim w miłości” — List do Efezjan 1:4.

W wersecie tym czytamy, że Bóg nas wybrał, zanim się urodziliśmy, zanim nawet stworzony został wszechświat. Kiedy potem nadszedł właściwy czas, powołał nas, abyśmy zostali zbawieni. Czy myślisz, że Bóg po to wybrał nas tak dawno temu, posłał swego Syna, aby za nas umarł, czekał, aż się urodzimy, a następnie nas powołał i zbawił, aby zbawiwszy nas, potem porzucić? Z pewnością nie.


2. Boża miłość
i łaska są wieczne

„Ukochałem cię wieczną miłością” — Księga Jeremiasza 31:3.

Boża miłość i łaska są wieczne i niezmienne; nie zależą od tego, co robimy. W tym wersecie z Księgi Jeremiasza czytamy, że Bóg kocha nas wieczną miłością, a Drugi List do Tymoteusza 1:9 oznajmia, że zbawił On nas nie według naszych czynów, lecz według swojej łaski, która została nam dana w Chrystusie na długo przed powstaniem świata. Ponadto w Liście do Rzymian 8:35–39 czytamy, że nic nie jest w stanie nas oddzielić od wiecznej miłości Boga.


3. Bóg jest sprawiedliwy

„Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawość” — Księga Psalmów 89:15.

Mimo że Bóg, chcąc zbawić nas od wiecznego sądu, powodował się miłością, nie ona jest podstawą Bożego zbawienia. Podstawą tą jest za to Jego sprawiedliwość.

Wielu grzeszników boi się Bożej sprawiedliwości i kojarzy ją z gniewem. Jego sprawiedliwość istotnie napawa strachem. Bóg jest sprawiedliwy, dlatego nie może tolerować grzechu ani przymykać na niego oka. Musimy jednak zobaczyć, w jaki sposób Boża sprawiedliwość wiąże się ze zbawieniem.

W Liście do Rzymian 6:23 czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Z tego powodu w sensie prawnym sprawiedliwy Bóg musi nas osądzić na wieczną śmierć.

Pan Jezus jednak zajął nasze miejsce i poniósł za nas karę śmierci na krzyżu. Ponieważ Bóg przyjął ofiarę Chrystusa, cena za nasze grzechy została już zapłacona. Tak jak sprawiedliwy sędzia nigdy nie może żądać dwukrotnej spłaty długu, tak Bóg przez swoją sprawiedliwość zobowiązany jest do uhonorowania ceny, jaką zapłacił za nas Chrystus.

W Księdze Psalmów 89:15 czytamy, że sprawiedliwość i prawość są podstawą Jego tronu. Jeśli Bóg chce, aby Jego tron stał, musi działać zgodnie ze swoją sprawiedliwością. Skoro przyjął śmierć Chrystusa w charakterze spłaty długu naszych grzechów, Jego sprawiedliwość nie pozwoli Mu żądać od nas ponownie spłaty.

Ponieważ sprawiedliwość Boga stanowi zabezpieczenie naszego zbawienia, nie może On nam tego zbawienia odebrać. Chwała Mu za Jego sprawiedliwość!


4. Staliśmy się Bożymi dziećmi

„Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał władzę, aby się stali dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy […] z Boga zostali zrodzeni” — Ewangelia Jana 1:12–13.

Kiedy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, zostaliśmy zbawieni od wiecznego zatracenia i przyjęliśmy Go jako swego Zbawiciela. Oprócz tego w powyższym fragmencie z Ewangelii Jana czytamy, że zostaliśmy zrodzeni z Boga, aby być Jego dziećmi. Tego zmienić nie można.

Bez względu na to, jak źle dzieci mogą się zachowywać, ich naganne zachowanie nigdy nie zniweczy tego, że zrodzili ich rodzice. Tak samo nasze grzechy i niepowodzenia nie zniweczą tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Możemy zasługiwać na Boże karcenie, ale zawsze będziemy dziećmi Boga zrodzonymi z Jego boskiego życia.


5. Bóg jest silny

„I Ja daję im życie wieczne, i w żadnym razie nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec […] jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca” — Ewangelia Jana 10:28–29.

Przeróżne rzeczy — grzech, świat, trudności, nawet sam szatan — próbują wyrwać nas z ręki Ojca. Jednak w powyższych wersetach Pan Jezus powiedział, że nie można nas z niej wyrwać. Nikt i nic nie przewyższa siłą Boga. Nawet gdybyśmy próbowali wydostać się z Jego rąk, nie będzie to możliwe; On nigdy nas z nich nie wypuści.


6. Bóg nigdy się nie zmienia

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam, i aż na wieki” — List do Hebrajczyków 13:8.

Wszystko się zmienia: ludzie, okoliczności, pogoda. Również nasze emocje nieustannie ulegają zmianie; w jednej chwili możemy być w dobrym nastroju, by w następnej przeżywać kryzys. Nasze zbawienie jednak nie opiera się na uczuciach, ale na niezmiennym Bogu. Bóg nigdy się nie zmienia, podobnie jak Jego zbawienie.


7. Chrystus złożył obietnicę

„Wszystko, co daje Mi Ojciec, przyjdzie do Mnie, a tego, który do Mnie przychodzi, w żadnym razie precz nie wyrzucę” — Ewangelia Jana 6:37.

Cóż za cenna, bezwarunkowa obietnica, jaką złożył nasz Zbawiciel! On nigdy nie wyrzuci precz tych, którzy do Niego przychodzą. Możemy w pełni zaufać Jemu i Jego wiecznemu zbawieniu.

Jako wierzący musimy poznać solidny fundament naszej wiary, który znajduje się w Bożym Słowie. Nie powinniśmy prowadzić życia chrześcijańskiego w ciągłym strachu i zwątpieniu. Nasze zbawienie jest na wieki bezpieczne, i możemy oraz powinniśmy ufać Słowu Bożemu, które nas o tym zapewnia.
 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO