Pewność zbawienia: skąd wiem, że jestem zbawiony?

 
Mimo że jako chrześcijanie uwierzyliśmy w Pana Jezusa i przyjęliśmy Go jako swego Zbawiciela, to niekiedy możemy się zastanawiać: „Skąd wiem, że jestem zbawiony?”. Czasem czujemy, że na pewno jesteśmy zbawieni, a czasem nie jesteśmy tego tacy pewni. Kiedy miotamy się między pewnością a niepewnością, trudno jest nam robić postępy w chrześcijańskim życiu.

Nie musimy jednakże trwać w niepewności. Bóg sprawił, że są trzy wyraźne sposoby na uzyskanie całkowitej pewności zbawienia. W tym artykule te sposoby omówimy.


1. Tak mówi Biblia

Pierwszy sposób: wiemy, że jesteśmy zbawieni, bo tak mówi Biblia. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Biblia nie jest zwykłą książką; to przemawianie samego żywego Boga. A ponieważ Bóg nie kłamie, możemy całkowicie wierzyć Jego Słowu, ufać mu i na nim polegać.

Mówi o tym Pierwszy List Jana 5:13:

„To wszystko wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, wam, którzy wierzycie w imię Syna Boga”.

Werset ten pokazuje nam, że Bóg nie chce, byśmy nie byli pewni swego zbawienia. Mamy coś na piśmie — Słowo Boże — możemy więc wiedzieć, że naprawdę zostaliśmy zbawieni. Bóg chce, byśmy dzięki Jego zapisanemu Słowu byli pewni swego zbawienia.

Przypis 1 do tego wersetu w Nowym Testamencie w Przekładzie Odzyskiwania mówi o pewności zbawienia, którą możemy uzyskać dzięki Słowu Bożemu:

„Zapisane słowa Pism są dla wierzących, którzy wierzą w imię Syna Boga, zapewnieniem o tym, że mają życie wieczne. To, że uwierzyliśmy i otrzymaliśmy życie wieczne, to fakt; słowa Pisma Świętego zapewniają nas o tym fakcie — są naszym »aktem własności«, potwierdzającym nasze wieczne zbawienie. Dzięki nim jesteśmy pewni i mamy poręczenie, że jeśli tylko wierzymy w imię Syna Boga, mamy życie wieczne”.

Mamy poręczenie, które dotyczy naszego zbawienia! Naszym poręczeniem, „aktem własności”, potwierdzającym nasze wieczne zbawienie jest Słowo Boże.

Ewangelia Jana 3:16 to kolejny werset, który zapewnia nas o naszym zbawieniu:

„Tak bowiem Bóg ukochał świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Werset ten mówi nam, że kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, zostajemy zbawieni; mamy życie wieczne i nie zginiemy. Zostajemy zbawieni, kiedy wierzymy w Niego i przyjmujemy Go jako swego Zbawiciela. To niezmienne i niezawodne Słowo Boże.

Opieranie się na faktach zawartych w Słowie Bożym, w przeciwieństwie do uczuć i wniosków, które wysnuwamy, to jeden z mocnych sposobów, w jaki możemy być pewni, że naprawdę zostaliśmy zbawieni.


2. Duch Święty świadczy z naszym duchem

Inny sposób, w jaki możemy być pewni tego, że jesteśmy zbawieni: za pośrednictwem Ducha.

Bóg dał nam dwa wspaniałe dary: Biblię, która jest na zewnątrz nas, i swego Ducha, który jest wewnątrz nas. Oba świadczą, że kiedy wierzymy w Jezusa, zostajemy zbawieni na wieki.

Kiedy narodziliśmy się na nowo dzięki uwierzeniu w Jezusa, Duch wszedł do naszego ducha, aby żyć w nas na zawsze.

List do Rzymian 8:16 wyraźnie mówi o tych dwóch duchach:

Sam Duch świadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga”.

Duch Święty świadczy w nas głęboko, w duchu, że naprawdę jesteśmy zbawieni. Nawet jeśli w to wątpimy i mówimy: „Chyba nie jestem dzieckiem Bożym”, Duch w nas poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Jednym z powodów, dla których być może zastanawiamy się, czy jesteśmy zbawieni, jest to, że nie umiemy doświadczać tego, iż Duch Święty świadczy z naszym duchem. Dlatego, aby uzyskać zapewnienie, że jesteśmy zbawieni, polegamy na swoich zmiennych uczuciach lub wątpiącym umyśle. Jednakże kluczem do doświadczania tego, że Duch Święty świadczy, jest uświadomienie sobie, że czyni to On z naszym duchem, częścią głębszą niż nasze uczucia bądź umysł.

Przeczytajmy teraz Pierwszy List do Koryntian 12:3:

„[…] nikt nie może powiedzieć: Jezus jest Panem!, jak tylko w Duchu Świętym”.

Przypis 3 do tego wersetu wyjaśnia, jak ważne jest wypowiadanie słów „Jezus jest Panem”:

„Wskazuje to, że gdy z właściwym duchem mówimy: »Jezus jest Panem!«, jesteśmy w Duchu Świętym. Aby więc uczestniczyć w Duchu Świętym, radować się Nim i Go doświadczać, należy wzywać Pana Jezusa”.

Ilekroć wątpimy w swoje zbawienie, możemy powiedzieć na głos: „Jezus jest Panem!”. Gdy to oznajmiamy, przebywamy w Duchu Świętym, a nie w wątpiącym umyśle bądź zmiennych uczuciach, a Duch w naszym duchu świadczy i zapewnia nas, że z całą pewnością jesteśmy dziećmi Bożymi.


3. Miłość do braci w Panu

Nie tylko dzięki Słowu Bożemu i Duchowi w nas możemy wiedzieć, że jesteśmy zbawieni. Wiemy o tym, ponieważ żywimy również prawdziwą miłość do współchrześcijan, nawet tych, którzy mogą się od nas bardzo różnić.

Nie mieliśmy tej miłości, zanim zostaliśmy zbawieni. Nie wytwarzamy jej też po tym, jak już zostaniemy zbawieni. Stanowi ona samorzutny wynik tego, że w chwili odrodzenia przyjęliśmy Boże życie.

W Pierwszym Liście Jana 3:14 apostoł Jan mówi:

My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci”.

Przypis 1 wyjaśnia związek, jaki zachodzi w tym wersecie między życiem a miłością:

„Śmierć pochodzi od diabła, Bożego wroga, szatana, którego symbolizuje drzewo poznania dobra i zła, przynoszące śmierć. Życie pochodzi od Boga, źródła życia, którego symbolizuje drzewo życia, dające życie (Rdz 2:9, 16–17). Śmierć i życie nie tylko pochodzą z dwóch źródeł, szatana i Boga, lecz także stanowią dwie esencje, dwa pierwiastki i dwie sfery. Przejść ze śmierci do życia to przejść ze źródła, esencji, pierwiastka i sfery śmierci do źródła, esencji, pierwiastka i sfery życia. Wydarzyło się to w nas w chwili odrodzenia. My to wiemy, tj. uświadamiamy to sobie wewnątrz, ponieważ kochamy braci. Miłość (miłość Boga) względem braci jest tego mocnym dowodem. Wiara w Pana to sposób na to, byśmy przeszli ze śmierci do życia; miłość względem braci to dowód na to, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Mieć wiarę to otrzymać życie wieczne; kochać to żyć przez życie wieczne i je wyrażać”.

Ta miłość w nas do braci w Panu to kolejny dowód na to, że prawdziwie jesteśmy zbawieni.


Pewność zbawienia: solidny fundament naszego chrześcijańskiego życia

Kiedy przyjmujemy Chrystusa jako swego Zbawiciela, mamy wspaniałe źródła pewności naszego zbawienia w postaci zapisanego słowa Biblii, Ducha, który świadczy z naszym duchem, i miłości do braci w Panu. Dziękujemy Bogu, że z całą pewnością możemy wiedzieć, że zostaliśmy zbawieni na wieki i że prawdziwie jesteśmy Bożymi dziećmi! Mając taką pewność, która stanowi solidny fundament, możemy prowadzić radosne życie chrześcijańskie i dalej doświadczać Chrystusa i w Nim wzrastać.
 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO