Czego pragnie Bóg?


 
Bóg prawdziwie nas kocha. Biblia mówi nam, że aby nas zbawić, podjął wspaniałe kroki. Jako Boże dzieci doświadczamy Jego pomocy w różnych trudnościach i możemy przychodzić do Niego z wszelkimi troskami.

Ponieważ jednak o tym wiemy, możliwe jest, że wszystkie nasze modlitwy kręcą się wokół nas samych. Prosimy Boga o to, czego nam potrzeba, a gdy już zdarzy nam się pomodlić o Jego wolę, zwykle pytamy: „Boże, jaka jest Twoja wola dla mnie?”. Jakoś więc tak się dzieje, że to zawsze my znajdujemy się w centrum.

Jeśli na chwilę się zatrzymamy i zastanowimy nad tym, że to Bóg stworzył niebiosa i ziemię oraz całą ludzkość, z pewnością zadamy sobie pytanie, dlaczego to uczynił. Czyżby Bóg miał na celu coś więcej niż zajmowanie się detalami naszego osobistego dobrostanu?

To, że Bóg może pragnąć czegoś dla siebie, być może nigdy nie przyszło nam na myśl. Przecież Bóg jest wszechmogący; jak może Mu czegoś brakować?

Czy wpadło Ci kiedyś do głowy, by zapytać Boga: „Czy jest coś, czego Ty pragniesz dla siebie?”. W niniejszym artykule spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć na podstawie kilku kluczowych wersetów z Listu do Efezjan i powiązanych z nimi przypisów z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania.


Skąd wiemy, że Bóg pragnie czegoś dla siebie

Spójrzmy najpierw na siebie samych. My, ludzie, poszukujemy radości i podejmujemy plany, by uzyskać to, czego pragniemy. Nikt nie musiał nas uczyć, byśmy czuli się i myśleli w ten sposób. Można by powiedzieć, że nasze pragnienie radości i zaspokojenia stanowi odzwierciedlenie tożsamego Bożego pragnienia. Nie powinno nas to dziwić, gdyż w Księdze Rodzaju 1:26 czytamy, że Bóg uczynił nas na swój własny obraz. Powinno to być dla nas wyraźną wskazówką, że On także pragnie czegoś, co przyniesie Mu radość.

Najważniejsze jednak jest to, że Biblia mówi nam wprost, iż Bóg istotnie pragnie czegoś dla siebie i ma w sercu pragnienie, które musi się spełnić.

List do Efezjan 1:9 oznajmia:

„Dając nam poznać tajemnicę swojej woli według swego upodobania, które zamyślił w sobie samym”.

Werset ten przytacza słowa wola, upodobanie oraz zamyślił. Ukazują nam one, że Bóg ma w swym sercu coś, czego pragnie. Słowo upodobanie odnosi się do uczucia zaspokojenia i radości. Bóg ma pewne upodobanie; to coś, co Go uszczęśliwi i zaspokoi Jego serce. To upodobanie zamyślił w sobie samym, a Jego wola jest z nim zgodna.

Przeczytajmy teraz List do Efezjan 1:5, kolejny werset, w którym pojawia się słowo upodobanie:

„Przeznaczając nas do synostwa przez Jezusa Chrystusa ku sobie, według upodobania swojej woli”.

Werset ten objawia, że Boże upodobanie związane jest z synostwem. Co to jednak oznacza?

Przeczytajmy pierwszą część przypisu 2 do tego wersetu z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania:

„Bóg naznaczył nas zawczasu, aby przeznaczyć nas do synostwa. Zanim jeszcze zostaliśmy stworzeni, byliśmy już przeznaczeni do tego, by być synami Bożymi. Jako Boże stworzenia, musimy zatem zostać przez Niego odrodzeni, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego życiu i być Jego synami. Synostwo wskazuje na posiadanie nie tylko życia, lecz także pozycji syna”.

Bóg naznaczył nas i przeznaczył do synostwa. Oznacza to, że naszym przeznaczeniem jest synostwo. Nie służy ono jednak tylko naszej korzyści, lecz także uzyskaniu przez Boga tego, co jest Jego upodobaniem i pragnieniem, jakie ma w sercu!

Gdy narodziliśmy się na nowo, przyjęliśmy Boże życie. To uczyniło nas synami. Teraz, dzieląc z Nim Jego boskie życie, możemy w tym życiu uczestniczyć i wzrastać. Im bardziej w nim wzrastamy — co sprawi, że ostatecznie staniemy się dojrzałymi synami — tym bardziej Bóg uzyskuje w nas swój wyraz. Dlatego właśnie nas odkupił, odrodził, a teraz dzień po dniu w nas działa.

To jednak nie wszystko: Bóg nie chce mieć zaledwie pojedynczych synów. Pragnie, aby oni wszyscy razem wzięci stanowili żywą całość, pełną Jego życia, która będzie mogła Go wyrażać wobec całego wszechświata. Czym jest ta całość?


Bóg pragnie kościoła

Tą żywą całością, której Bóg pragnie, jest kościół.

Apostoł Paweł kończy rozdział pierwszy Listu do Efezjan słowami o kościele w wersetach 22–23.

Werset 22 mówi:

„I wszystko poddał pod Jego stopy, i dał Mu, aby był Głową ponad wszystkim kościołowi”.

Przypis 4 do słowa kościół wyjaśnia:

„W tym miejscu po raz pierwszy w tej księdze występuje termin kościół, który wskazuje na główny temat tej księgi. Słowo gr. oznaczające kościół to ekklesia, co znaczy wywołane zgromadzenie. Wskazuje to, że kościół to zgromadzenie tych, których Bóg wywołał ze świata. Dlatego kościół składa się ze wszystkich wierzących w Chrystusa”.

Głównym tematem księgi, mówiącej o Bożym upodobaniu i zamyśle, jest kościół. Ukazuje to, że kościół jest tym, czego pragnie Boże serce.

Czym jest kościół? W świetle Biblii nie jest to fizyczna budowla ani organizacja religijna, lecz wywołane zgromadzenie. Zgromadzenie to składa się ze wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy są odrodzonymi synami Bożymi. Razem wzięci, synowie ci stanowią kościół, który jest w stanie zaspokoić pragnienie, jakie Bóg ma w swoim sercu.


Kościół jest Ciałem Chrystusa

Jak powiedzieliśmy, kościół, objawiony w Biblii, to żywa całość składająca się ze wszystkich wierzących, którzy mają Boże życie! Jest on Bożym upodobaniem.

W Liście do Efezjan 1:23 Paweł mówi dalej:

„[kościół,] który jest Jego Ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko we wszystkim”.

Werset ten ukazuje, że kościół to nie tylko wywołane zgromadzenie, lecz także Ciało Chrystusa, który jest Głową.

Przeczytajmy teraz przypis 1 do tego wersetu do słowa Ciało:

„Ciało Chrystusa to nie organizacja, lecz organizm utworzony ze wszystkich odrodzonych wierzących w celu wyrażania Głowy i wykonywania Jej działań. Ciało Chrystusa to owoc wcielonego, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Chrystusa, który wszedł w kościół. Za pomocą niebiańskiego przekazu wyniesionego na niebiosa Chrystusa zostajemy uczynieni jedno z Nim i w ten sposób powstaje Jego Ciało”.

Tak jak nasze fizyczne ciało jest organizmem, żywą całością, a nie pozbawioną życia organizacją, tak kościół jest Ciałem Chrystusa. Chrystus jest żywą Głową, a wszystko, czym jest i co ma, przekazuje kościołowi — swemu żywemu Ciału.


Kościół jest pełnią Chrystusa

Werset 23 objawia dalej, że kościół, Ciało, jest pełnią Tego, który napełnia wszystko we wszystkim. Co to znaczy?

Przypis 2 do słowa pełnia wyjaśnia:

„Ciało Chrystusa jest Jego pełnią. Pełnia Chrystusa stanowi owoc radowania się bogactwem Chrystusa (3:8). Poprzez radowanie się bogactwem Chrystusa stajemy się Jego pełnią, aby Go wyrażać”.

Im więcej radujemy się Chrystusem i Jego bogactwem, tym bardziej, będąc Jego Ciałem, stajemy się Jego pełnią.

Dalej, pierwszy akapit przypisu 3 do słowa napełnia wyjaśnia:

„Chrystus, który jest nieskończonym, niczym nieograniczonym Bogiem, jest tak wielki, że napełnia wszystko we wszystkim. Tak wielki Chrystus potrzebuje kościoła, który będzie Jego pełnią i będzie Go w pełni wyrażał”.

Nic dziwnego, że Bóg gorąco pragnie mieć kościół. To właśnie za jego pośrednictwem może się w pełni wyrazić! A Jego plan uzyskania go obejmuje każdego z nas. W tym właśnie celu nas stworzył, zbawił i odrodził. Dzisiaj w tym też celu coraz bardziej się z nami zespala i w nas wbudowuje.

Zobaczyliśmy, że List do Efezjan objawia, iż Bóg ma w swym sercu pewne pragnienie, które zamyślił w sobie samym. Nasze synostwo stanowi jego część. W ostatecznym rozrachunku Bóg pragnie w pełni wyrazić samego siebie poprzez kościół, Ciało Chrystusa.

W przyszłości zagłębimy się nieco bardziej w kwestię kościoła. W świetle Biblii, a zwłaszcza Listu do Efezjan, stanowi on to, czego Bóg pragnie. Na chwilę obecną rozważmy przed Panem z modlitwą wersety przytoczone w tym artykule, aby zobaczyć, że Bożym pragnieniem jest kościół. Możemy pomodlić się następująco:

„Panie, otwórz mi oczy i udziel objawienia, bym zobaczył, że kościół jest tym, czego pragnie Twoje serce. Pokaż mi, czym on jest w świetle Twego Słowa”.

Rozdział pierwszy Listu do Efezjan jest niezwykle głęboki; objawia, że Bóg pragnie w swym sercu kościoła, Ciała Chrystusa. W tym artykule jedynie pobieżnie ten temat poruszyliśmy. Jeśli mieszkasz w Polsce, zachęcamy Cię do zamówienia bezpłatnego egzemplarza Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania (bezpłatna wysyłka) i przeczytania wszystkich wersetów z tego rozdziału oraz powiązanych z nimi przypisów. Zamówienie złóż tutaj.


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO