Biblia ukazuje, że Bóg jest trójjedyny


 
Dla nas, chrześcijan, poznanie najważniejszych elementów naszej wiary jest niezwykle ważne. Jedna z tych kluczowych prawd wiary to:

Bóg od wieków na wieki jest jeden, i ten jeden Bóg od wieków na wieki jest Ojcem, Synem i Duchem; ci Trzej są od siebie różni, lecz nie oddzielni.

Powyższe stwierdzenie jest głębokie. Nie sposób w jednym artykule wyczerpująco omówić tego tematu. Ponieważ jednak podstawowe zrozumienie tego, kim jest Bóg, to dla nas podstawa, wskażemy kilka ważnych wersetów odnoszących się do tej niezwykle istotnej prawdy.


Biblia objawia, że Bóg jest jeden

Przyjrzyjmy się powyższemu stwierdzeniu o naszej wierze, jedno wyrażenie na raz, począwszy od słów „Bóg od wieków na wieki jest jeden”.

Biblia to słowa samego Boga, jeśli więc chcemy Go poznać, musimy polegać na tym, co ta księga nam o Nim mówi. Biblia oznajmia, że we wszechświecie istnieje tylko jeden Bóg; nie ma innego. Objawienie to jest nader wyraźne w wielu wersetach Starego i Nowego Testamentu. Poniżej przytaczamy tylko kilka z nich.

Księga Powtórzonego Prawa 4:35:

„Tobie to ukazano, abyś poznał, że Jahwe jest Bogiem; oprócz Niego nie ma innego”.

Księga Izajasza 45:5 i 21:

„Ja jestem Jahwe i nie ma innego, oprócz Mnie nie ma Boga”.

„[…] a nie ma innego Boga oprócz Mnie […]”.

Pierwszy List do Koryntian 8:4:

„[…] nie ma Boga oprócz jednego”.

Pierwszy List do Tymoteusza 2:5:

„Bo jeden jest Bóg i jeden Pośrednik Boga i ludzi, człowiek Chrystus Jezus”.

Te i inne wersety oznajmiają nam, że Bóg jest tylko jeden.


Bóg jest jeden, a jednak jest trzema

Teraz przyjrzyjmy się następnej części rozważanego stwierdzenia: „Ten jeden Bóg od wieków na wieki jest Ojcem, Synem i Duchem”.

Zobaczyliśmy już, że Bóg jest jeden. Jest jednak także Ojcem, Synem i Duchem. Jest więc jeden czy jest trzema? Odpowiedź brzmi: i jedno, i drugie.

Przymiotnik trójjedyny to polski odpowiednik łacińskiego słowa, składającego się z dwóch części, które dosłownie znaczy trzech-jeden. Wieczny Bóg jest jeden, a jednocześnie jest trzema — Ojcem, Synem i Duchem. Jest trójjedyny. Mimo że słowo trójjedyny nie występuje w Biblii, fakt, że jest On trójjedyny, objawiony jest w wielu wersetach.

Przykładowo, w poniższych wersetach mowa jest o Ojcu, Synu i Duchu. To jednak, że wspomina się w nich o Ojcu, Synu i Duchu, absolutnie nie oznacza, że jest trzech Bogów. W pierwszej części artykułu dopiero co przeczytaliśmy kilka wersetów, które oznajmiają, że Bóg jest jeden. Łącząc je z poniższymi wersetami, widzimy, że Bóg jest jeden, a jednak jest trzema, trzema, a jednak jest jeden.

Ewangelia Mateusza 3:16–17:

„A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. A oto rozległ się głos z niebios, mówiący: To jest Syn mój, Umiłowany, w którym znalazłem upodobanie”.

Drugi List do Koryntian 13:13:

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi”.

Ewangelia Mateusza 28:19 zwłaszcza pokazuje, że Bóg jest trzema, a jednak jest jeden:

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

W tym wersecie Pan Jezus powiedział uczniom, aby chrzcili innych w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zauważmy, że Pan użył słowa imię (l.poj.), a nie imiona (l.mn.). Imię Ojca, Syna i Ducha w liczbie pojedynczej objawia, że Bóg jest trójjedyny, czy też trzech-jeden.

Jak to możliwe? Nie potrafimy tego wyjaśnić, jak Bóg może być trzema, a jednak być jeden. Nie możemy jednak zaprzeczyć, że to właśnie Biblia nam o Nim objawia. Gdy przyjmujemy boskie objawienie tak, jak zostało ono przedstawione, spoczywa na nas błogosławieństwo. Mimo że nie wiemy, jak to możliwe, wiemy, że tak jest, ponieważ tak mówi nam Słowo Boże.


Bóg jest trzema, a jednak jest jeden

W Ewangelii Jana 10:30 i 14:9 Jezus oznajmił:

„Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

„Ten, kto widział Mnie, widział Ojca”.

Ojciec i Syn są jedno, tak więc widzieć Syna, to widzieć Ojca.

Następnie czytamy o czymś jeszcze w Ewangelii Jana 14:11, gdzie Pan Jezus powiedział:

„Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”.

W wersecie tym widzimy, że Syn i Ojciec wręcz mieszkają w sobie nawzajem; są nierozdzielni.

Jednak wersety takie jak Ewangelia Mateusza 3:16–17 pokazują, że Trzej w Trójjedynym Bogu są od siebie różni.

Jak to wszystko jest możliwe? To przekracza nasze możliwości pojmowania umysłem. Musimy po prostu zaakceptować to, co mówi nam Biblia: nasz Bóg jest jeden; jest Ojcem, Synem i Duchem; ci Trzej jednak, mimo że są od siebie różni, są nie oddzielni.


Możemy radować się Trójjedynym Bogiem

Do tej pory powinno być jasne, że jeśli chodzi o zrozumienie Trójjedynego Boga, nasz ludzki umysł jest ograniczony. Nie potrafimy w pełni pojąć ani wyjaśnić tego głębokiego i tajemniczego zagadnienia, że Bóg jest trzema, a jednak jest jeden.

Musimy sobie jednak uświadomić, że Trójjedyny Bóg nie jest jedynie przedmiotem chłodnej analizy. Jest wspaniałą, żywą Osobą, która nas kocha i którą my kochamy. W chwili, gdy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, narodziliśmy się na nowo i ten tajemniczy Trójjedyny Bóg przyszedł, by zamieszkać w naszym duchu. Teraz chce On, abyśmy się Nim radowali i Go doświadczali. Mieszka w nas, aby być naszym życiem i wszystkim dla nas.

Spójrzmy jeszcze raz na Drugi List do Koryntian 13:13. Werset ten w szczególny sposób pokazuje, że Trójjedyny Bóg chce, abyśmy się Nim radowali:

Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi”.

Apostoł Paweł nie powiedział tutaj po prostu: „Pan Jezus Chrystus, Bóg i Duch Święty niech będą z wami wszystkimi”. Powiązał łaskę z Panem Jezusem, miłość z Bogiem, a społeczność z Duchem Świętym. Łaska, miłość i społeczność służą naszemu doświadczeniu i radowaniu się i pochodzą od samego Trójjedynego Boga.

Tak więc, choć nie jesteśmy w stanie pojąć rozumem tajemnicy tego, że Bóg jest trójjedyny, z pewnością wszyscy możemy zaświadczyć, że doświadczyliśmy drogocennej łaski Chrystusa, wiecznej miłości Boga, naszego Ojca, i bliskiej społeczności Ducha Świętego. Dzień po dniu możemy radować się Trójjedynym Bogiem, ponieważ jest On z nami cały czas. Jakiego wspaniałego Trójjedynego Boga mamy!

Jak zobaczyliśmy w niniejszym artykule, prawda o Trójjedynym Bogu jest głęboka. Ewangelia Mateusza 28:19 i Drugi List do Koryntian 13:13 w Nowym Testamencie w Przekładzie Odzyskiwania zawierają obszerne i oświecające przypisy na ten temat. Zachęcamy do ich przeczytania w celu uzyskania pełniejszego obrazu Trójjedynego Boga. Jeśli mieszkasz w Polsce, możesz zamówić bezpłatny egzemplarz tego przekładu (bezpłatna wysyłka). Zamówienie możesz złożyć tutaj.


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO