Głębokie znaczenie narodzin Jezusa Chrystusa


 
Cały świat słyszał o narodzinach Jezusa. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czy dobrze znana opowieść o tym zawiera w sobie coś więcej? Skoro Biblia szczegółowo opisuje narodziny Jezusa, to czy wydarzenie to posiada jakieś głębsze znaczenie?

W niniejszym artykule posłużymy się wersetami i przypisami z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania, aby zobaczyć coś na temat znaczenia narodzin Jezusa. Już pobieżny rzut oka na prawdziwe znaczenie tego faktu spotęguje naszą miłość do Jezusa i wyniesie na wyższy poziom nasze uwielbienie dla Niego.


Zapowiadane w proroctwie ze Starego Testamentu i wypełnione w Nowym Testamencie

Około siedmiuset lat przed Chrystusem zapisano w Starym Testamencie proroctwo dotyczące narodzin Jezusa. Księga Izajasza 7:14 mówi:

„Pan sam da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel”.

Nowy Testament rozpoczyna się od opisu narodzin Jezusa. W pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersecie 18 czytamy o wypełnieniu się proroctwa o narodzinach z dziewicy, zawartego w Księdze Izajasza 7:14:

„A pochodzenie Jezusa Chrystusa było takie: Jego matka, Maria, po zaręczeniu z Józefem, zanim zeszli się razem, okazała się być w ciąży z Ducha Świętego”.

Przypis 1 do tego wersetu w Nowym Testamencie w Przekładzie Odzyskiwania mówi o głębokim znaczeniu tego, że Maria była brzemienna z Ducha Świętego:

„Choć Chrystus narodził się z Marii (w. 16), był dzieckiem Ducha Świętego. Narodziny Chrystusa dokonały się bezpośrednio z Ducha Świętego (w. 20). Za źródło miał On Ducha Świętego, a Jego istota posiadała boski pierwiastek. Za pośrednictwem dziewicy Marii przywdział ciało i krew, ludzką naturę, przyjmując podobieństwo ciała grzechu (Rz 8:3), podobieństwo do ludzi (Flp 2:7)”.

Mimo że Jezus urodził się jako dziecko, które posiadało ciało i krew, Jego źródłem był Duch Święty.

Więcej o pochodzeniu Jezusa czytamy w Ewangelii Mateusza 1:20:

„Gdy jednak nad tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Marii, twojej żony; to bowiem, co zostało w niej zrodzone, jest z Ducha Świętego”.

Przypis 1 do tego wersetu objaśnia:

„Najpierw Bóg zrodził się w Marii przez swego Ducha; gdy dopełniło się poczęcie, narodził się, wyposażony w ludzką naturę, jako Bóg-człowiek, mający zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. Tak przedstawia się pochodzenie Chrystusa”.

Te dwa wersety z Ewangelii Mateusza (1:18 i 20) pokazują, że narodziny Jezusa Chrystusa nie były bynajmniej zwykłymi narodzinami zwykłego człowieka; było to nadzwyczajne wcielenie samego Boga. Narodziny Jezusa były narodzinami Boga-człowieka, wspaniałej osoby, która była zarówno boska, jak i ludzka.


Jezus i Emmanuel

Ewangelia Mateusza 1:21–23 podaje dwa imiona tej drogiej, wyjątkowej osoby — Jezus i Emmanuel:

„Urodzi ona syna i nadasz Mu imię Jezus, bo to On zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło to, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: »Oto dziewica będzie w ciąży i urodzi syna, i nadadzą Mu imię Emmanuel« (co w tłumaczeniu znaczy: Bóg z nami)”.

Jezus i Emmanuel to dwa znakomite imiona, które są dla nas pełne znaczenia. Zbadajmy z pomocą przypisów, co one oznaczają.

W przypisie 1 do słowa Jezus w wersecie 21 czytamy:

Jezus to grecki odpowiednik hebrajskiego imienia Jozue (Lb 13:16), które znaczy Jahwe Zbawiciel lub zbawienie Jahwe. Jezus nie jest więc jedynie człowiekiem, lecz także Jahwe, i nie tylko Jahwe, ale też Jahwe, który staje się naszym zbawieniem. Jest więc naszym Zbawicielem. Jest również naszym Jozuem — wprowadza nas w odpoczynek (Hbr 4:8; Mt 11:28–29), którym jest dla nas On sam — nasza dobra ziemia”.

Z powodu upadku człowieka wszyscy ludzie potrzebują Zbawiciela. Jest Nim Jezus, czyli Jahwe, sam Bóg. Bóg-człowiek Jezus jest jedynym, który zbawia nas od grzechów. Możemy radować się Jego zbawieniem, ilekroć wzywamy Jego imienia. Jak cenne jest imię Jezus!

Przypisy 2 i 3 do imienia Emmanuel z wersetu 23 mówią tak:

„Imię Jezus dał Mu Bóg, natomiast Emmanuelem, co znaczy Bóg z nami, nazwał Go człowiek. Zbawiciel Jezus to Bóg z nami. Jest On Bogiem, a także Bogiem wcielonym, który mieszka wśród nas (J 1:14). Jest nie tylko Bogiem, lecz także Bogiem z nami”.

„Chrystus — Emmanuel nie tylko był z nami, gdy przebywał na ziemi, lecz także jest z nami, odkąd wstąpił do nieba, zawsze gdy gromadzimy się w Jego imieniu (Mt 18:20). Będzie też z nami po wszystkie dni aż do zwieńczenia wieku (Mt 28:20)”.

Nasz Zbawiciel Jezus to Emmanuel; jest On Bogiem z nami przez cały czas. Jakie to pocieszające i zachęcające! On jest z nami zawsze, wszędzie i w każdej sytuacji.


Aby nas zbawić i być z nami na wieki

Aby nas zbawić, Bóg zrobił coś niesamowitego. Wieczny Bóg stał się przystępnym człowiekiem i na ziemi prowadził doskonałe, bezgrzeszne życie pośród upadłego rodzaju ludzkiego. Cóż za tajemniczy, a zarazem niezwykły fakt! Jako Bóg-człowiek przyszedł On do ludzkości ze swoją miłością, miłosierdziem i życzliwością. Wypowiadał słowa sprawiedliwości i prawdy, aby ludzi wyprowadzić z ciemności i wprowadzić do światła. Następnie w swoim ciele z kości i krwi Jezus poniósł śmierć na krzyżu za nasze grzechy. Dokonał dla nas odkupienia, a my, wierząc w Niego, zostajemy oczyszczeni ze swoich grzechów i wybawieni od wiecznej kary.

To jednak nie wszystko. Kiedy wierzymy w Niego, przyjmujemy do swego wnętrza zmartwychwstałego Chrystusa jako życiodajnego Ducha. Przychodzi On, aby w nas żyć i być zawsze z nami; stanowi to część Jego planu wypełnienia wiecznego zamysłu.

Jeśli jeszcze nie przyjąłeś Zbawiciela, nie musisz dłużej zwlekać. Po prostu szczerym sercem pomódl się poniższymi słowami:

„Panie Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwym Bogiem i doskonałym człowiekiem. Dziękuję Ci, że się urodziłeś i stałeś prawdziwym człowiekiem, mającym zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. Dziękuję Ci, że zbawiłeś mnie od grzechów, gdy umarłeś za mnie. Panie, przyjmuję Cię w tej chwili. Wejdź do wnętrza mnie i żyj we mnie. Panie, dziękuję Ci, że jesteś ze mną cały czas. Amen”.

 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO