Czym według Biblii jest kościół?


 
Ludzie, także chrześcijanie, mają wiele wyobrażeń na temat tego, czym jest kościół. Czym on właściwie jest? Czy kościół to budynek, do którego w niedzielę chodzą chrześcijanie, by oddać Bogu cześć? Czy kościół to organizacja zrzeszająca ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa? Aby odkryć Bożą myśl na temat kościoła, musimy zajrzeć do Biblii.

Wprawdzie nie jesteśmy w stanie omówić całej tej obszernej kwestii w jednym artykule, jednak przyjrzymy się w jakimś stopniu temu, czym według Biblii jest kościół.


Kościół to ludzie

Czym według Biblii jest kościół? Podczas czytania Biblii dobrą zasadą jest zwracanie szczególnej uwagi na pierwszą wzmiankę o danej kwestii. To przygotowuje grunt pod jej zrozumienie w pozostałej części tej księgi. Po raz pierwszy Biblia nadmienia o kościele w szesnastym rozdziale Ewangelii Mateusza.

We fragmencie tym Jezus zabiera swoich uczniów poza Jerozolimę i pyta ich, za kogo Go uważają (w. 15). Piotr odpowiada, oznajmiając: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego” (w. 16). Jezus mówi Piotrowi, że otrzymał on to objawienie od Boga. Moglibyśmy sądzić, że po ukazaniu tak ważnego objawienia Pan powie o nim coś więcej. Zamiast tego jednak, jak tylko Jezus to objawienie potwierdza, odpowiada, oznajmiając: „na tej skale zbuduję mój kościół”.

Objawienie na temat kościoła, które tutaj widzimy, jest tak ważne dla Chrystusa, że zestawia On je z objawieniem na temat tego, kim sam jest. Dlatego musimy się dowiedzieć, czym jest kościół, który Chrystus objawia tutaj w Ewangelii Mateusza.

Przyjrzyjmy się słowu kościół w języku oryginalnym Nowego Testamentu. Słowo greckie przetłumaczone w tym wersecie jako kościół to ekklesia (w jęz. pol.: eklezja), które znaczy wywołanie czy też zgromadzenie wywołanych. Kościół, eklezja to zgromadzenie wszystkich ludzi, którzy zostali wywołani ze świata przez Boga. Kościół to nie fizyczny budynek; to grono ludzi.


Kim są wywołani?

Kościół, eklezja to zgromadzenie ludzi wywołanych przez Boga. Co jednak sprawia, że ktoś zalicza się do tego grona?

Przeczytajmy Pierwszy List do Koryntian 1:2:

„Do kościoła Boga, który jest w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych”.

W powyższym wersecie Paweł adresuje swój list „do kościoła Boga” i w apozycji do tego wyrażenia stawia słowa: „do tych, którzy zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych”. Przypis 3 do tego wersetu zamieszczony w Nowym Testamencie w Przekładzie Odzyskiwania wyjaśnia te dwa wyrażenia:

„Wyrażenie do kościoła Boga odpowiada wyrażeniu do tych, którzy zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie. Wskazuje to wyraźnie, że kościół jest połączeniem świętych i że święci stanowią budulec kościoła. Nie należy traktować kościoła i świętych rozdzielnie. Pojedynczo jesteśmy świętymi; zbiorowo jesteśmy kościołem”.

Oba wyrażenia odnoszą się do tego samego, ale podkreślają co innego. Wyrażenie do kościoła Boga mówi nam, że Paweł zwraca się do eklezji, zgromadzenia wywołanych, a wyrażenie do tych, którzy zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie — coś o samych wywołanych.

Ludzie, którzy tworzą kościół, to nie jedynie grono tych, którzy wierzą w te same doktryny albo mają te same pomysły czy upodobania. Nie są oni nawet grupą, która postanowiła razem się spotykać, by oddawać Bogu cześć. Nie. Ludzie, z których składa się kościół, zostali uświęceni, tj. uczynieni świętymi. Jak zostali uświęceni? Werset ten mówi, że zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie. Przeczytajmy przypis 5 do tego wyrażenia zamieszczony w Nowym Testamencie w Przekładzie Odzyskiwania, aby dowiedzieć się, co to znaczy:

„Wyrażenie w Chrystusie oznacza w pierwiastku i sferze Chrystusa. Chrystus jest pierwiastkiem i sferą, które nas oddzieliły, uczyniły nas świętymi, dla Boga, gdy w Niego uwierzyliśmy, czyli gdy zostaliśmy wprowadzeni w organiczny związek z Nim poprzez naszą wiarę w Niego”.

To wspaniałe! To w Chrystusie zostaliśmy uczynieni świętymi, czyli zostaliśmy oddzieleni dla Boga. W ten sposób staliśmy się budulcem kościoła. Kościoła nie tworzą ludzie, którzy osiągnęli pewien poziom bądź wypełnili jakieś zewnętrzne reguły czy rozporządzenia. Kościół składa się wyłącznie z tych, którzy przyjęli Chrystusa Jezusa poprzez wiarę w Niego.

Kiedy przyjmujemy Chrystusa jako naszego Zbawiciela, rodzimy się na nowo z boskiego, wiecznego życia Bożego. Życie to, którym jest po prostu sam Chrystus, stanowi jedyny wymóg naszego członkostwa w kościele. Nie ma innej drogi. Kościół to nie klub ani organizacja, zrzeszające podobnie myślących ludzi, do których możemy się zapisać. To nie jest nawet grono tych, którzy dobrze się znają na religii chrześcijańskiej. Kościół to zgromadzenie wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi i którzy uwierzyli w Chrystusa oraz przyjęli Boże życie; dlatego poprzez odrodzenie musimy n a r o d z i ć   s i ę do kościoła.


Jesteśmy kościołem

Zwykliśmy słyszeć, jak inni mówią: „Gdzie chodzisz do kościoła?”, albo: „Poszedłem w niedzielę do tego czy tamtego kościoła”. Według Biblii jednak wszyscy, którzy przyjęli Chrystusa Jezusa, s ą kościołem. Jesteśmy częścią tej wspaniałej, ważnej eklezji, którą Chrystus ceni sobie tak wysoko. Dzięki i chwała niech będą Panu za wszystko, co uczynił, by nas odkupić i odrodzić, w wyniku czego możemy się stać członkami kościoła.

W tym artykule jedynie w prosty sposób poruszyliśmy kwestię tego, czym jest kościół. Spodziewaj się więcej artykułów na ten przeogromny i bogaty temat.
 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO