Cztery kluczowe wersety o krwi Jezusa Chrystusa


 
Biblia oznajmia, że my, ludzie wierzący, mamy doskonały środek zaradczy, który jest w stanie w pełni poradzić sobie z grzechami, jakie popełniamy: krew Jezusa Chrystusa.

Na początku, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa jako swego Zbawiciela, Bóg nam przebaczył i obmył nas z grzechów. Uczynił tak dlatego, że krew Chrystusa, przelana na krzyżu, zaspokoiła wszystkie Jego sprawiedliwe żądania, które na nas ciążyły.

Tak samo jest po naszym zbawieniu. Grzechy zostają nam odpuszczone nie dzięki czemuś, co sami możemy uczynić, lecz z powodu drogocennej krwi Jezusa.

Zastanawiałeś się jednak kiedykolwiek nad tym, czy naprawdę otrzymałeś przebaczenie po tym, jak zgrzeszyłeś? Czy dręczyła cię obawa, że skaza wywołana popełnionym grzechem pozostanie już na tobie na zawsze?

Aby zająć się tym problemem, musimy zobaczyć potężną skuteczność krwi Chrystusa w rozprawianiu się z naszymi grzechami. W tym celu musimy poznać o tym prawdę, jaka płynie ze Słowa Bożego. Wówczas złożymy całą swoją wiarę we krwi Jezusa.

Krew Chrystusa jest naprawdę drogocenna, i Biblia ukazuje wiele wspaniałych aspektów tego, co ona dla nas czyni. W niniejszym artykule skupimy się na zaledwie czterech z tych aspektów, przyglądając się kilku wersetom i przypisom z Przekładu Odzyskiwania. Umocni to naszą wiarę w krew Jezusa i w jej skuteczność na całe nasze chrześcijańskie życie.


1. Krew Jezusa oczyszcza nas z każdego grzechu

Aby doświadczyć Bożego przebaczenia i oczyszczenia po tym, jak zgrzeszyliśmy, musimy wyznać Bogu swoje grzechy. Wyznać znaczy przyznać się do tego, co zrobiliśmy, i zgodzić się z Bogiem, że to był grzech. To niezbędny wymóg.

W Pierwszym Liście Jana 1:9 czytamy:

„Jeśli wyznajemy swoje grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby odpuścić nam nasze grzechy i oczyścić nas z wszelkiej niesprawiedliwości”.

Kiedy sumienie ostrzega nas, że zrobiliśmy coś złego, możemy po prostu powiedzieć coś w stylu: „Tak, Panie, zgrzeszyłem w ten sposób. Wybacz mi”. Wskutek takiego wyznania doświadczamy przebaczenia i oczyszczenia.

Co nas oczyszcza?

Pierwszy List Jana 1:7 oznajmia:

„[…] krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z każdego grzechu”.

Kiedy więc wyznajemy Bogu grzechy, zostają nam one odpuszczone i zostajemy z nich oczyszczeni przez krew Jezusa. To cudowny fakt!


2. Krew Chrystusa oczyszcza
nasze sumienie

Nikt z nas nie jest w stanie w ciągu dnia nie ubrudzić sobie rąk. Podobnie nikt z nas nie zdoła przeżyć choćby jednego dnia, nie popełniając żadnego grzechu, czy to dużego czy małego. Tak jak musimy umyć ręce, kiedy je zabrudzimy, tak powinniśmy wyznać grzechy, ilekroć sumienie podpowiada nam, że obraziliśmy Boga.

W Liście do Hebrajczyków 10:22 czytamy:

„Podchodźmy do Świętego Świętych z prawdziwym sercem w pełnym przekonaniu wiary, mając serca skropione od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą”.

Gdy grzeszymy, nasze sumienie zostaje obciążone winą, co wywiera negatywny wpływ na naszą wiarę. Po prostu nie mamy przekonania, pewności, że możemy przyjść do Boga; możemy myśleć, że nie mamy do tego prawa.

Werset ten jednak oznajmia, że możemy podchodzić do Świętego Świętych, czyli do Boga, z pełnym przekonaniem wiary, kiedy nasze serca zostały skropione od złego sumienia. Co skrapia nasze serce od złego sumienia?

W Liście do Hebrajczyków 9:14 czytamy:

„To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego Ducha złożył w ofierze samego siebie nieskazitelnego Bogu, oczyści nasze sumienie z martwych uczynków, abyśmy służyli Bogu żywemu?”.

Słowo Boże zapewnia nas, że czysta i bezgrzeszna krew Chrystusa, przelana na krzyżu, skrapia nasze serce od złego sumienia, wręcz oczyszcza nasze sumienie.

Wyznajemy zatem swoje grzechy, a krew Chrystusa gruntownie oczyszcza nasze sumienie z wszelkiej winy czy skazy! Ten wspaniały fakt powinien dać nam pełne przekonanie wiary, abyśmy przyszli do Boga.


3. Krew Chrystusa mówi do Boga w naszym imieniu

Krew Jezusa jest potężna i skuteczna w oczyszczaniu nas z grzechów, kiedy je wyznajemy. Czy wiesz, że krew Chrystusa nawet mówi do Boga w naszym imieniu? Bóg to mówienie słyszy i na nie zważa.

W Liście do Hebrajczyków 12:24 czytamy:

„I do Jezusa, Pośrednika nowego przymierza; i do krwi pokropienia, która mówi coś lepszego niż krew Abla”.

W rozdziale czwartym Księgi Rodzaju Kain zabił swego brata Abla. Bóg powiedział wtedy Kainowi: „Głos krwi brata twego woła do Mnie z ziemi”. List do Hebrajczyków 12:24 oznajmia, że dzisiaj krew Jezusa mówi coś lepszego niż krew Abla.

Co krew Chrystusa mówi do Boga? Przeczytajmy pierwszą część przypisu 3 do tego wersetu z Przekładu Odzyskiwania:

„Krew Chrystusa nie tylko dokonuje odkupienia, uświęca i oczyszcza, lecz także mówi. To mówiąca krew, która mówi coś lepszego niż krew Abla. Krew Abla mówi do Boga w celu oskarżenia i pomszczenia (Rdz 4:10–15), natomiast krew Chrystusa mówi do Boga w celu przebaczenia, usprawiedliwienia, pojednania i odkupienia”.

Cokolwiek powiemy, nigdy nie zdoła to usprawiedliwić nas przed Bogiem. Jednak krew Chrystusa z mocą mówi w naszym imieniu do Boga o przebaczeniu, usprawiedliwieniu, pojednaniu i odkupieniu, zajmując się tym samym naszymi problemami przed Bogiem.

To jednak nie wszystko. Krew Chrystusa mówi coś jeszcze. Przeczytajmy drugą część przypisu:

„Ponadto ta drogocenna krew mówi do Boga w naszym imieniu, że krwią (jak odsłania ta księga [List do Hebrajczyków]) zostało ustanowione nowe przymierze, które jest wieczne, i że w tym nowym przymierzu Bóg musi dać siebie i wszystkie swoje błogosławieństwa wierzącym w Chrystusa, którzy przyjmują to przymierze z wiary”.

Przymierze to coś wiążącego. Krew Pana mówi do Boga, że musi On dać nam siebie i wszystkie swoje błogosławieństwa nie dlatego, że jesteśmy tego godni, lecz dlatego, że Jezus ustanowił nowe przymierze przez przelanie swojej krwi.

Tuż przed pójściem na śmierć krzyżową Jezus powiedział uczniom w Ewangelii Mateusza 26:28: „To jest bowiem moja krew przymierza, która wylewana jest za wielu dla odpuszczenia grzechów”.

Przypis 2 do słowa przymierze w tym wersecie wyjaśnia:

„Niektóre rękopisy wstawiają: nowego. Zaspokoiwszy wymagania Bożej sprawiedliwości, krew Pana ustanowiła nowe przymierze. W przymierzu tym Bóg daje nam odpuszczenie, życie, zbawienie i wszelkie duchowe, niebiańskie i boskie błogosławieństwa. Gdy otrzymujemy to nowe przymierze, jest ono dla nas kielichem (Łk 22:20), czyli działem. Pan przelał swoją krew, Bóg ustanowił przymierze, a my radujemy się kielichem, w którym Bóg i wszystko, co od Niego pochodzi, staje się naszym działem. Krew to cena, za jaką kupił nas Chrystus, przymierze to tytuł własności, który sporządził dla nas Bóg, a kielich to dział, który od Niego otrzymujemy”.

Dzisiaj krew Chrystusa mówi także, że zostało ustanowione nowe przymierze. Krew Jezusa całkowicie zaspokoiła wymagania Bożej sprawiedliwości, a my czerpiemy z tego korzyści. Z tego powodu możemy radować się Bogiem oraz przebaczeniem, życiem, zbawieniem, miłością, pokojem, łaską, a także wszystkimi innymi duchowymi błogosławieństwami przewidzianymi w nowym przymierzu.

Cudowna krew Chrystusa czyni dla nas tak wiele! Z pewnością możemy i powinniśmy oprzeć się na tym, co ukazuje nam Biblia.


4. Krew Jezusa Chrystusa nas uwalnia

Po wyznaniu grzechów być może nadal odczuwamy, że jesteśmy nimi związani i przybici. Nie czujemy się od nich wolni.

Zamiast polegać na tym, co czujemy, powinniśmy wierzyć w poniższe jasne słowa z Księgi Objawienia 1:5 i na nich stać:

„I od Jezusa Chrystusa, wiernego Świadka, Pierworodnego z umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas kocha i który uwolnił nas od naszych grzechów przez swoją krew”.

Zostaliśmy uwolnieni od swoich grzechów przez krew Pana, którą przelał On za nas na krzyżu. Jezus zapłacił w pełni za wszystkie nasze grzechy, umierając za nas. Gdy wyznajemy swoje grzechy, musimy zdać sobie sprawę, że nie sprawują już one nad nami kontroli, ponieważ krew Jezusa nas uwalnia.

Krew Jezusa jest krwią uwalniającą! Możemy ogłosić ten wielki fakt, zawarty w Słowie Bożym:

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że przez swoją krew uwolniłeś mnie od grzechów! Z powodu Twojej krwi moje grzechy nie sprawują już nade mną kontroli!”.


Wierzyć w Boże Słowo i na nim stać

Gdy wyznajemy grzechy, powinniśmy wierzyć w Słowo Boże i w nim pokładać ufność, a nie w swoich zawodnych myślach czy uczuciach. Skoro krew, którą Chrystus za nas przelał, jest dla Boga wystarczająca, to powinna być wystarczająca także dla nas.

Bóg chce, abyśmy cały czas przychodzili do Niego i radowali się Nim jako naszym życiem oraz wszystkim dla nas, a krew Chrystusa nam to umożliwia. Jego Słowo jest niezmienne i wiarygodne i oznajmia nam, że krew Chrystusa oczyszcza nas, oczyszcza nasze sumienie, mówi w naszym imieniu i nas uwalnia. Możemy złożyć w niej całą swoją ufność.

Zamiast być pełni obaw i wątpliwości, stójmy na Słowie Bożym i ogłaszajmy zawarte w nim fakty. To napełni nas wiarą i dziękczynieniem dla Pana!

W niniejszym artykule omówiliśmy pokrótce jedynie cztery wspaniałe aspekty tego, co krew Jezusa Chrystusa czyni w naszym imieniu. Mamy nadzieję, że przytoczone wersety i przypisy okazały się dla Ciebie pomocne. Jeśli mieszkasz w Polsce, zachęcamy Cię do zamówienia bezpłatnego egzemplarza Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania (bezpłatna wysyłka) i przeczytania wszystkich przypisów i odsyłaczy dotyczących tego niezwykle istotnego zagadnienia. Zamówienie możesz złożyć tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej o drogocennej krwi Jezusa, możesz także przeczytać artykuł pt. Trzy problemy, które może rozwiązać jedynie krew Jezusa”.


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO